Koulutusten toteutus
Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus sisältää kuusi 1,5 tunnin mittaista koulutusteemaa, jotka voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset voidaan toteuttaa koulukohtaisina koulutuksina tai kuntakohtaisesti useamman koulun yhteisenä koulutuksena.
Koulutukset ovat toiminnallisia tapahtumia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

Koulutussisällöt perustuvat Liikunnasta kansalaistaito -hankkeen materiaaleihin.

 

Jonot mataliksi – pelit ja leikit (1,5h)

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyjen avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Jonot mataliksi – oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Tässä osiossa kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Lisäksi pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Jonot mataliksi – heikko sisäliikuntatila (1,5h)

Heikko sisäliikuntatila voi olla yhtä hyvin pieni tila tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tässä osiossa tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Koulutuksessa käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina ja pohditaan, kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Lisäksi mietitään poikkeustilanteita (kuten huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

Jonot mataliksi – yhdessä kisaillen (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä
aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 1–2-luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksesta saat ideoita 1-2 –luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 3–6-luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 3-6 -luokkalaisten motoristen perustaitojen sekä havaintomotoristen taitojen tehokasta harjoittamista motivoivien leikki- ja pelisovellusten avulla. Koulutuksen punaisena lankana on taitojen harjoittelun kätkeminen osaksi leikkejä ja pelejä.

 

 

Lasten Liike -koulutukset:

 

Nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Koulutuksen kesto 6 tuntia.

Kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Koulutuksen kesto 4 tuntia.