Valitse sivu

Koulutukset kouluvuosille

Opettajat

Koulutukset kouluvuosille: Opettajat

 

LIIKKUVA KOULU -Hyvinvoinnin vuosikello  (2−3 h) 

Työpajn tavoitteena on tukea koulujen aktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja sekä tukea jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea.

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilaitosedustus (esim.oppilaskunta).

Työpajan teemasisältöjä: 

 • Nykytilan arvionnin hyödyntäminen oman koulun kehittämistyössä
 • Tutkimus aktiivisen ja hyvinvointia edistävän koulupäivän tukena
 • Koulun hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu
 • Koulutuksessa hyödynnetään toiminnallisen oppimisen työkaluja

 

Hinta: Tilaajalle vuonna 2020 maksuton työpaja!

LIIKKUVA KOULU -Työpaja 1   (2−3 h) 

Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. 

Työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin. 

Työpajan keskeisiä teemoja ovat: 

 • koulukohtainen kehittämistyö 
 • koulupäivän liikunnallistamisen keinot 
 • henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa 
 • liikunnan ja oppimisen välinen yhteys 
 • henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen 

Tämä koko työyhteisölle suunnattu 2−3 tunnin  työpaja voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. 

Hinta: Uusien Liikkuvien koulujen on mahdollisuus tilata koulutus maksutta!

 

LIIKKUVA KOULU -Työpaja 2, Kehitä ja vakiinnuta (2−3 h) 

Tavoitteena tukea Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. 

Työpaja suunnitellaan yhdessä koulun edus­tajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käy­tettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-4 tuntia. Työpaja toteutetaan pääsääntöisesti koulukohtaisesti. Työpaja voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai veso-koulutuksena. 

Tarjolla olevat työpajan teemat: 

 • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea 
 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa 
 • Koulupäivän uudet rakenteet 
 • Yhteistyöstä voimaa 
 • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua 

Hinta: Työpaja 2 h mittaisena (sis. 1−2 teemaa) 300 € + kouluttajan kilometrit 

Työpaja 3-4 h mittaisena (sis. 2−3 teemaa) 400 € + kouluttajan kilometrit

 

TOIMINNALLINEN OPPIMINEN – ala- ja yläkoulun opettajat (3−4 h) 

Tutkimuksissa on todettu liikunnan vaikuttavan myönteisesti lasten koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään paremmin sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. 

Kesto: 2 h + 2 h (koulutus järjestetään kahtena arki-iltana). Toiminnallisen oppimisen koulutus voidaan toteuttaa myös veso-koulutuksena, jolloin sen kesto on 3 h. 

Hinta: 450 € + koulutusmateriaalit 11 € / hlö + kouluttajan matkakulut

 

TOIMINNALLISEN OPPIMISEN TYÖPAJAT – alakoulun opettajat (1,5−3 h) 

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen. 

Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille. Työpajat voidaan toteuttaa 2−3 tunnin kokonaisuuksina. 

Aktivoiva oppimisympäristö 

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalattuja kuvioita. Työpajassa tututut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia. 

Toiminnallisuus tavaksi 

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityistä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä liikettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla. 

Materiaaleista on moneksi 

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä, miten erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. 

Näiden koulutusten suunnitteluun on saatu opetus- ja kultturiministeriön tukea. 

Hinta: 300 € / paja + kilometrikorvaukset

  

JONOT MATALIKSI – Koulutuskokonaisuus (koulutusteemat 6 x 1,5 h) 

Lisää aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalisen tekemisen meininkiä liikuntatunneille! 

JONOT MATALIKSI –koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -tuokioilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi ajattelu tukee opetussuunnitelman (2016) liikunnanopetuksen tavoitteiden toteutumista käytännössä. 

JONOT MATALIKSI –liikuntatuntien avulla tavoitellaan uuden pysyvän liikkumisen kulttuurin syntymistä, jossa jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavien opetusjärjestelyjen ansiosta oppilaat liikkuvat enemmän, monipuolisemmin ja laadukkaammin. Tämä vaatii meiltä kaikilta ajattelutavan muutosta sekä uusia toimintatapoja. Jonot mataliksi -koulutuksessa varioidaan tuttuja leikkejä ja pelejä erilaisille liikkujille sopiviksi sekä kokeillaan uusia pelisovelluksia. 

KOULUTUSTEN TOTEUTUS 

Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus sisältää kuusi 1,5 tunnin mittaista koulutusteemaa, jotka voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset voidaan toteuttaa koulukohtaisina koulutuksina tai kuntakohtaisesti useamman koulun yhteisenä koulutuksena. 

Koulutukset ovat toiminnallisia tapahtumia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa. 

Hinta: 250 € (1,5 h) + kouluttajan matkakulut 

Koulutusteemat: 

Jonot mataliksi – pelit ja leikit (1,5 h) 

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyjen avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen. 

Jonot mataliksi – oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 h) 

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Tässä osiossa kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat
itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Lisäksi pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutuksessa
käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana. 

Jonot mataliksi –heikko sisäliikuntatila (1,5 h) 

Heikko sisäliikuntatila voi olla yhtä hyvin pieni tila tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tässä osiossa tutustutaan harjoitteisiin ja
toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Koulutuksessa käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina
ja pohditaan, kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Lisäksi mietitään poikkeustilanteita (kuten huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu. 

Jonot mataliksi – yhdessä kisaillen (1,5 h) 

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä
aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö
sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät. 

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 1–2-luokkalaisille (1,5 h) 

Koulutuksesta saat ideoita 1−2 –luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Koulutuksen keskeisiä
teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely. 

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 3–6-luokkalaisille (1,5 h) 

Koulutuksessa käydään läpi 3−6 -luokkalaisten motoristen perustaitojen sekä havaintomotoristen taitojen tehokasta harjoittamista motivoivien leikki- ja pelisovellusten avulla. Koulutuksen punaisena lankana on taitojen harjoittelun kätkeminen osaksi leikkejä ja pelejä. 

Esite – jonot mataliksi 

Lataa Jonot mataliksi -esite 

  

Share This