Valitse sivu

Varhaiskasvatus

Koulutukset

Koulutuksia varhaiskasvatukseen

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt tarjoavat myös työyhteisölle tai kunnalle koulutusta sekä sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen. Koulutuksen tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Maksuttomiin koulutuksiimme saamme tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Avoimet koulutukset löydät etusivultamme.

Osa koulutuksista on toteutettavissa etäkoulutuksena. Tämä mahdollisuus on mainittu koulutuksen esittelytekstin lopussa.

HUOM! Kaikkia koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä.

 

Koulutusta johtajille

Liikkuva varhaiskasvatus – Johtajan työpaja (2-3 h)*

Tavoite:
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin johtaminen on muutoksen johtamista.
Toimintakulttuurin kehittäminen liikunnalliseksi edellyttää pitkäkestoista, pedagogisesti
johdettua prosessia. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu,
kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sisältö:
• Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus
-ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
• Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
• Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
• Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja: perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin,
osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja
muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään johtajan työkirjaa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena.

*Työpaja on maksuton.

Maksuttomat tukitoimet toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.


Johtajan syventävä työpaja (2-3 h)

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Sisältö:

• Johtajan työkirjan kertaus

• Arviointi

• Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi

• Vuosikello

 

 

 

Koulutusta työyhteisölle

 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1 h)*

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 1 h).

*Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.


Pienten askelten perehdytys työyhteisölle (1,5 – 2 h)*

Tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 1 – 1,5 h).

*Koulutus on maksuton yksiköille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan.


Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja (3 h)

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen varhaiskasvatuspäivän aikana. Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuspäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman varhaiskasvatusyksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 2 h).

Työpaja on maksullinen koulutus.


Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa (1 ½ h)*

Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 1 ½ h).

*Sparraus on maksuton.

 

 

Liikuntakoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

 

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön
(2,5 h+2,5 h /5 h)

Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista.

  • Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
  • Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toiminnallinen oppiminen (3 h)

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen.

Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.


Lasten motoristen taitojen kehitys (3 h)

Koulutuksessa käydään läpi lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Teoriataustan lisäksi koulutuksessa on tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolmevuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 2 h).


Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 2 h).


Digiloikka liikkuen (3 h) uutuus!

Miten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) laitteet voisivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia? Miten voit lasten kanssa koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta? Miten teet helpon QR- koodisuunnistuksen?

Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja -alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä.
TVT -taidot ja mediakasvatus ovat vasussa läpäisyperiaatteella, eli ne eivät ole erillisiä oppimisen alueita, vaan varhaiskasvatuksen eheytetyssä toiminnassa TVT -laitteet voivat olla yksi väline toteuttaa kaikkia vasun oppimisen osa-alueita. Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten liikkuminen ja toiminnallisuus yhdistyvät TVT -taitojen harjoitteluun ja mediakasvatukseen.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 2 h).


Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Miten pienissä, ahtaissa tiloissa voi turvallisesti mahdollistaa lasten riittävän fyysisen aktiivisuuden? Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja? Miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi?

Tässä koulutuksessa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus on mahdollista tuoda kaikkiin arjen hetkiin myös pienissä tiloissa. Tässä koulutuksessa esillä on erityisesti vasun kasvan, liikun ja kehityn osa-alue ja sen monipuolinen toteuttaminen osana kaikkea toimintaa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena (kesto 2 h).


Ihan pihalla (3 h) uutuus!

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus – laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen (16 h)

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille. Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne on rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2 – 3-vuotiaille, 4 – 5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Koulutus on kaksipäiväinen (16 h) ja hintaan kuuluu ohjaajakansio. Koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta.

Olympiakomitea on päivittänyt yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa Liikuntaleikkikoulun tämän päivän tarpeiden mukaiseksi (2018). Toiminnan sisällöt on suunniteltu vastaamaan uusia varhaisvuosien liikuntasuosituksia. 


Liikuntaleikkikoulu päivityskoulutus (4 h)

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!

Share This