Valitse sivu

Varhaiskasvatus

Koulutukset

Koulutukset

Koulutus on ammatillinen keino lisätä ja kehittää koko työyhteisön kuin myös yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana. Työskentelitpä sitten varhaiskasvatusyksikössä, perhepäivähoitajana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, tarjolla on monipuolista koulutusta. Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt tarjoavat myös työyhteisölle tai kunnalle maksutonta sparrausta Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen. Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Koulutusta työyhteisölle

Ilo kasvaa liikkuen, Pienten askelten perehdytys työyhteisölle (maksuton), kesto 1,5-2 h

Perehdytyksen tavoitteena on tutustua Pienin askelin -menetelmään sekä sen hyödyntämiseen liikkumisen kehittämisessä varhaiskasvatusyksikössä. Tavoitteena on henkilöstön oman työn kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Perehdytyksessä käydään läpi Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite ja eteneminen. Lisäksi perehdytään ohjelman lomakkeisiin, joiden avulla kehittämistyötä viedään eteenpäin. Koulutus soveltuu 0−6 -vuotiaiden lasten kanssa toimiville.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa työpaja, kesto 3 h

Koulutus soveltuu 0−6 -vuotiaiden lasten kanssa toimiville.

Päivähoidon henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen päivähoitopäivän aikana. Koulutuksessa tarkastellaan päivähoitopäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman päiväkodin lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen.

Koulutuksessa saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen. Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta konkreettisia keinoja lasten liikunnan lisäämiseksi. Yksinkertaisia vinkkejä, joilla lisäät päivähoitoikäisten lasten arkiliikuntaa ja edistät lapsen motorista kehitystä. Tee liikkumisesta monipuolista, mielenkiintoista ja innostavaa!

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa, kesto 3 h

Koulutuksen kohderyhmä: 4−6 -vuotiaiden lasten kanssa toimivat varhaiskasvattajat.
Lapsi on kokonaisvaltainen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Teemat:
Toiminnallisuus varhaiskasvatuksessa
Toiminnallisuuden oppimisen painotukset varhaiskasvatuksen asiakirjoissa
Erilaiset oppimistyylit
Toiminnallisuus käytännössä
Ulkopedagogiikka

Lasten motoristen taitojen havainnointi, kesto 3 h

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Lisäksi se vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön, kesto 5 h

Koulutuksen (5 h tai 2,5 h + 2,5 h) tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon;
– Mitä liikkumisen mahdollisuuksien luominen itse kultakin edellyttää?
– Miten kehitämme liikuntamyönteistä asennetta, lapsen kuulemista ja näkemistä?
– Miten työyhteisönä sitoudumme rakentamaan lapsen päivään iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä?

Materiaali on koostettu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta. Asiakirjat korostavat liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja linjaavat liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen toimintaa.

Suositusten mukaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi fyysisen aktiivisuuden määrä pitäisi olla kolme tuntia päivässä, jonka tulisi koostua kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta; kevyestä liikkumisesta, aktiivisesta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta.

Liikuntaleikkikoulu-ohjaajakoulutus, kesto 16 h

Liikuntaleikkikoulu on 2−6-vuotiaille lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen konsepti.
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa.

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta.

Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia (2016). Se tukee Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman pienten askelten toteuttamista. Valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua.

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä Liikuntaleikkikoulun ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen. Koulutuksen jälkeen ohjaaja voi tilata Liikuntaleikkikoulun lisämateriaaleja Olympiakomitean verkkokaupasta.

Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18 -vuotias; nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina. Koulutus on avoin kaikille. Koulutus sisältää ennakkotehtäviä.

Havainnoista liikkeeksi – Lasten motoristen taitojen havainnointi – ohjattu liikunta – onnistumisen elämyksiä, kesto 3 h

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa ja vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Seminaarit

Koulutusta esimiehille

Varhaiskasvatuksen esimiesten työpaja, kesto 1,5−2 h

– Lasten liikkumisen lisääminen omassa yksikössä
– Työhyvinvoinnin edistäminen
– Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen

Jaa somessa