Valitse sivu

Uudistettu, henkilöstöliikunnan tukea ja aktiivisuutta kartoittava barometri vuodelta 2021 kertoo, että henkilöstöliikuntaan panostetulla euromäärällä on merkitystä osallistumisaktiivisuuteen. Osallistujien osuus kasvoi panostusten noustessa. Henkilöstöliikunnan barometrin tuloksia käytiin läpi tänään Liikkuva Aikuinen –ohjelman Etukeno-verkkotapahtumassa.

Henkilöstön motivoinnissa tärkeimmäksi keinoksi koettiin työyhteisön osallistaminen toteutusten suunnittelussa. Barometrin mukaan liikunta-asioista keskusteltiin vain kahdella viidestä työpaikasta, tavallisimmin henkilöstöpalavereissa. Noin puolella vastaajista oli mahdollisuus tehdä ehdotuksia työpaikkansa henkilöstöliikunnan sisällöistä tai sen kehittämisestä. Lisäksi henkilöstöä motivoi barometrin mukaan myös kollegoiden kannustus sekä liikunnan esillä pitäminen työyhteisön puheissa ja tekemisessä.

Potentiaalisia liikunnan lisääjiä oli palkansaajilla kaikissa vastaajaryhmissä niin fyysistä työtä kuin istumatyötä tekevien joukossa. Keskustelussa nousi esiin fyysisen työn tekijöiden jääminen ”paitsioon”: vain joka viides pääasiassa fyysistä työtä tekevä totesi, että omalla työpaikalla käytetään liikuntaa palautumisen tai työssä jaksamisen keinona.
Yleisimmin työpaikoilla käytetty henkilöstöliikunnan palvelu oli liikuntaseteli tai muu vastaava, joka oli käytössä 76 prosentilla organisaatioita.

Johto ja esimiehet näyttävät esimerkkiä

Barometrissä kartoitettiin nyt johtamista laajemmin. Henkilöstöliikkuvuuden tutkija ja kehittäjä Ossi Aura otti keskustelussa esille johdon ja esimiesten suuren merkityksen. Johdon esimerkillä ja sitoutumisella liikunnasta on mahdollista tulla osa työkulttuuria.
Haastatelluista työnantajista 95 prosenttia kertoi organisaation tukevan jollain tavalla henkilöstöliikuntaa. Luku on ollut aikaisemmin 80 – 85 prosentin tasolla.

Henkilöstöliikunnan barometrin tulokset antavat hyvän pohjan Liikkuvan työelämän suositusten tekemiseen. Suosituksissa on kolme tasoa, joista kullakin aktiivisuuden ja saavutettujen hyötyjen määrä kasvaa: ykköstasolla liikunta kuuluu henkilöstöetuihin, kakkostasolla se on osa työpäivää ja kolmostasolla osa organisaation strategiaa. Kolmostasolla organisaatiossa panostetaan myös johtamisen laatuun.

Terveyden edistämisen asiantuntija Anu Kangasniemi totesi, että säännöllisesti liikkuvat jaksavat työssään psyykkisesti ja fyysisesti paremmin. Vaikka työnantajan kannustuksella on merkitystä, tulee liikunnan merkitys olla sisäistettynä itsellä.

Henkilöstöliikunnan barometri toteutettiin puhelinhaastatteluina 400 työnantajalle ja koontina paneelista, johon osallistui noin tuhat palkansaajaa. Se uudistettiin palvelemaan Liikkuva aikuinen –ohjelman Liikkuva työelämä –kokonaisuutta. Liikkuva aikuinen on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama terveysliikuntaohjelma.

Kuva: Tyhy-päivä, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, arkisto

Share This